www.tinos24.gr
D4fbda 41313fef00c24a5ca52e1cbe0ff0dad8~mv2
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΚΛΑΔΕΣΤΗΝΟΣ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού στο Κέντρο Κοινότητας

Κοινοποίηση

Ο Δήμος Τήνου θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός  (1) ατόμου, στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ / ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ» και συγκεκριμένα:

Κωδικός θέσηςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝΑπό την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα  (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Υποέργου1

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ  ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την Ανακοίνωση δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (dt.prosopiko@1516.syzefxis.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τήνου Ευαγγελιστρίας 72 Τ.Κ. 84200 Τήνος, απευθύνοντάς την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  στο  Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Σωτηρίας Καλογερά (τηλ. επικοινωνίας: 22830 31462) ή κας Ιουλίας Δελλατόλα (τηλ. επικοινωνίας: 22833 60117).

 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη σχετική ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024, στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής βασικών αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «04-08-2021», i) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.12, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και στα Ειδικά Παράρτηματα (Α1) Απόδειξη Γνώσης ή Χειρισμού Η/Υ με ημερομηνία έκδοσης «03-01-2024» και (Α2) Απόδειξη Γλωσσομάθειας με ημερομηνία έκδοσης «07-04-2023», στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.dimostinou.gr 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ:

 Σ. Καλογερά, Τηλέφωνο: 22830 31462, Ε-mail: dt.prosopiko@1516.syzefxis.gov.gr

ΣΟΧ 1/2024

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ7446 (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΜΑΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

«Υπό πίεση» για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο – Τι αλλάζει στο τεκμαρτό εισόδημα

omada omada

Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο πρώτων βοηθειών στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Επανεκκίνησης Καρδιάς 16 Οκτωβρίου

omada omada

Η ΠΟΕΕΤ για τις 80.000 κενές θέσεις στον τουρισμό – Πώς μπορεί να σταματήσει η φυγή των εργαζομένων από τον κλάδο

omada omada